"ဝ"အထူးဒေသ(၂)က သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်