ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု (အခမဲ့)ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်