ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအတွက် မိုးမကျမီ ယာယီနေရာချ ထားပေးနိုင်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေး