ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ တာဝန္ရွိ္သူတို႔၏ သေဘာထားအျမင္